KATEGORIJE VOZNIŠKIH IZPITOV, KI JIH LAHKO OPRAVITE PRI NAS:

A KATEGORIJA:

Katera vozila spadajo v to kategorijo?

Izberi kategorijo:

A
B
AM
C
CE

V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih, s stransko prikolico ali brez nje.
Sem spadajo še motorna kolesa kategorije A2, to so motorna kolesa na dveh kolesih, s stransko prikolico ali brez nje, katerih moč motorja ne presega 35 kW, pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,20 kW/kg.
V podkategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih, s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW.
Z opravljenim izpitom za motorno kolo kategorije A pridobite tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij G in AM.

Osnovni pogoji za začetek usposabljanja, za pridobitev vozniškega dovoljenja te kategorije so:

 • da vam ne manjka več kot šest mesecev do starosti 16 let za vozila podkategorije A1
 • da vam ne manjka več kot šest mesecev do starosti 18 let za vozila kategorije A2
 • da vam ne manjka več kot šest mesecev do starosti 24 let za vsa vozila te kategorije, oz. 20 let če že imate 2 leti izpit A2 kategorije
 • da ste telesno in duševno zmožni voziti motorno vozilo - imate veljavno zdravstveno spričevalo
 • da uporabljate pripomočke za vožnjo vozila, ki so vpisani v zdravstvenem spričevalu

B KATEGORIJA:

Katera vozila spadajo v to kategorijo?
V kategorijo B spadajo motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot 8 sedežev. V to kategorijo ne spadajo motorna vozila kategorij A, F, G, in AM.

Katere kategorije vključuje dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B?
Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij G in AM. Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F pridobite, če uspešno opravite tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.

Katera priklopna vozila lahko uporabljate kot voznik kategorije B?
Motorna vozila te kategorije lahko uporabljate tudi, kadar je dodan lahki priklopnik ali priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, njegova največja dovoljena masa pa ne presega mase vlečnega vozila, če največja dovoljena masa teh vozil ali skupine vozil ne presega 3.500 kg.

Kakšni so osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja?
Osnovni pogoji za začetek usposabljanja, za pridobitev vozniškega dovoljenja te kategorije so:

 • če ste se odločili za usposabljanje s spremljevalcem morate biti stari 16 let,
 • da vam ne manjka več kot šest mesecev do starosti 18 let, če ste se odločili za usposabljanje z učiteljem vožnje,
 • da ste telesno in duševno zmožni voziti motorno vozilo - imate veljavno zdravstveno spričevalo,
 • da med usposabljanjem uporabljate vse pripomočke za vožnjo vozila, ki so vpisani v zdravstvenem spričevalu.

B KATEGORIJA (vožnja s spremljevalcem) - starost 16 let:

Vožnja s spremljevalcem

Zakonodajalec je z uvedbo možnosti vožnje s spremljevalcem prvenstveno zasledoval cilj, da si bodo mladi na ta način oblikovali navade, ki jim bodo v pomoč na samostojni vožnji po opravljenem vozniškem izpitu. Z uvedbo sistema vožnje s spremljevalcem pri 16. letu se zagotavlja učinkovito preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, upoštevanje omejitev, zmanjšanje nevarnih in objestnih voženj ter s tem povezanih prometnih nesreč.

Gre za pomembno zakonsko novost, ki daje možnost, da bodo mladi pričeli s pridobivanjem vozniških izkušenj s predhodnim daljšim usposabljanjem že pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja in preden bodo dopolnili predpisano starost za vožnjo vozil.

Osebni avtomobil ali štirikolo bo s spremljevalcem lahko vozila oseba:

 • ki je starejša od 16 let,
 • ki se bo v avtošoli po predpisanem programu usposobila za voznika motornih vozil kategorije B,
 • ki bo po končanem usposabljanju opravila pred komisijo avtošole preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in vožnje motornega vozila,
 • ki v evidenci nima nobene kazenske točke.

Pod naštetimi pogoji pa vožnja s spremljevalcem ne bo dovoljena osebi, kateri se izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ali če ima v kazenski evidenci kazenske točke.

1. Usposabljanje v avtošoli
Usposabljanje po predpisanem programu usposabljanja z vožnjo s spremljevalcem v avtošoli bo lahko pričela oseba, stara najmanj16 let.

Usposabljanje v avtošoli se bo izvajalo v skladu s predpisanim programom, pri čemer traja usposabljanje iz vožnje najmanj 20 ur.

2. Vpis spremljevalca v evidencni karton vožnje
Spremljevalec, ki bo spremljal osebo na vožnji po opravljenem usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu znanja, mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. Spremljevalci so lahko naslednje osebe:

 • eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov osebe, ki bo vozila s spremljevalcem,
 • stari starši, strici in tete, bratje in sestre - če s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki osebe, ki bo vozila s spremljevalcem.

Vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje opravi izpitni center, če spremljevalec izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je star najmanj 27 let,
 • ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj 5 let,
 • v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.

Pogoje za kandidata, ki bo vozil s spremljevalcem in pogoje za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje bo organ praviloma ugotavljal iz uradnih evidenc. Kandidat in spremljevalec lahko izpolnjevanje pogojev v postopku dokazujeta tudi sama z ustreznimi dokazili:

 • podatke o sorodstvenem razmerju pridobi stranka iz matičnega registra, ki ga vodijo upravne enote (izpisi iz matičnega registra),
 • obstoj sorodstvenega razmerja pa se lahko dokazuje tudi s potrdilom iz gospodinjske evidence, ki ga izdajajo upravne enote;
 • podatke o kazenskih točkah organ ali stranka pridobivata iz evidence kazenskih točk, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje, Oddelek za prekrške.

OPOZORILO: Kandidat in spremljevalec mora pogoje, predpisane z zakonom izpolnjevati ves čas vožnje s spremljevalcem.

3. Vožnja s spremljevalcem
Na podlagi opravljenega predpisanega programa usposabljanja v avtošoli, opravljenega praktičnega preizkusa znanja pred komisijo avtošole ter vpisa spremljevalca v evidenčni karton vožnje, lahko oseba prične voziti s spremljevalcem. Oseba sme voziti s spremljevalcem osebni avtomobil ali štirikolo, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B.

Spremljevalec je dolžan usmerjati osebo, ki jo spremlja pri vožnji v cestnem prometu, da poteka promet nemoteno, umirjeno in varno. Spremljevalec in oseba, ki je spremljana, sta v cestnem prometu dolžna ravnati v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in predpisi o javnih cestah. Za prekršek, ki ga pri vožnji povzroči oseba (mladoletnik), ki vozi s spremljevalcem, je ta odgovorna po splošnih pravilih o odgovornosti. Za škodo, povzročeno pri vožnji vozila v cestnem prometu je odgovoren lastnik vozila v skladu s sklenjeno pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti in v skladu z zavarovalnimi pogoji odgovornostne zavarovalnice.

Vir: MNZ

AM KATEGORIJA (kolo z motorjem), starost 15 let:

Katera vozila spadajo v to kategorijo?
V kategorijo AM spadajo kolesa z motorjem in lahka štirikolesa.

Kolo z motorjem je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm in katerega hitrost na ravni cesti je konstrukcijsko omejena na največ 45 km/h.

Katere kategorije vključuje dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije AM?
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Kakšni so osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja?
Osnovni pogoji za začetek usposabljanja, za pridobitev vozniškega dovoljenja te kategorije, so:
da boste 6 mesecev pred dopolnjenim 15 letom starosti.
da ste telesno in duševno zmožni voziti motorno vozilo - imate veljavno zdravstveno spričevalo, (izda ga osebni zdravnik).

C KATEGORIJA:

Katera vozila spadajo v to kategorijo?
V kategorijo C spadajo motorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.

Katere kategorije vključuje dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije C?
Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij  B, G in AM. Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F pridobite, če uspešno opravite tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.

Katera priklopna vozila lahko uporabljate kot voznik kategorije C?
Motorna vozila te kategorije lahko uporabljate tudi, kadar je dodan lahki priklopnik.

Kakšni so osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja?
Osnovni pogoji za začetek usposabljanja, za pridobitev vozniškega dovoljenja te kategorije, so:

 • da vam ne manjka več kot šest mesecev do starosti 18 let;
 • da imate veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo B;
 • da ste telesno in duševno zmožni voziti tovorno vozilo - imate veljavno zdravstveno spričevalo;
 • da med usposabljanjem uporabljate vse pripomočke za vožnjo vozila, ki so vpisani v zdravstvenem spričevalu

CE KATEGORIJA

Katera vozila spadajo v to kategorijo?
Nov Zakon o varnosti cestnega prometa je predvidel razdelitev kategorije E, glede na to kam spada vlečno vozilo.

V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega motornega vozila kategorije C in priklopnega vozila, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg.

V kategorijo DE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega motornega vozila kategorije D in priklopnega vozila, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg.

V kategorijo D1E spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega motornega vozila podkategorije D1 in priklopnega vozila, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg in največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 12.000 kg ter se priklopno vozilo ne uporablja za prevoz oseb.

Katere kategorije vključuje dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije CE
Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C+E vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE
Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F pridobite, če uspešno opravite tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.

Kakšni so osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja?
Osnovni pogoji za začetek usposabljanja, za pridobitev vozniškega dovoljenja te kategorije, so:

 • da imate veljavno vozniško dovoljenje za tisto kategorijo oziroma podkategorijo, v katero spada vlečno vozilo;
 • da ste telesno in duševno zmožni voziti motorno vozilo - imate veljavno zdravstveno spričevalo;
 • da med usposabljanjem uporabljate vse pripomočke za vožnjo vozila, ki so vpisani v zdravstvenem spričevalu
 
Tovorno vozilo spriklopnikom Tovorno vozilo Avtomobil Motorno kolo Kolo z motorjem
 


Najcenejša ura vožnje 20 eur na uro

| kako do izpita | kategorije vozniških izpitov | vozni park | podjetje |

    © AŠ AMD avtošola D.O.O. 2008 - 2013 Vse pravice pridržane produkcija: ViDIT